• Michel Klein is lijsttrekker voor de ChristenUnie Noord-Holland.

    CU

Michel Klein (CU): 'Plaats zonneweides niet op agrarische grond'

NOORD-HOLLAND De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat inwoners? Wat is de invloed van kiezers? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen op 20 maart lokale kandidaten aan het woord. Dit keer Michel Klein, lijsttrekker ChristenUnie. 

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen? 

De provincie is dé overheid die voor de natuur zorgt. De provincie maakt de regels die zorgen dat de natuur niet achteruit gaat, betaalt het natuurbeheer, en maakt samen met boeren en natuurorganisaties plannen waarmee we de natuur versterken. Ook gaat de provincie over de ruimtelijke ordening, oftewel de kaart van de provincie: waar mogen woningen komen, waar bedrijven, hoe passen we windmolens en zonneparken in, hoe zorgen we dat het open landschap bewaard blijft. Daarnaast regelt de provincie het vervoer tussen steden en dorpen: de bus wordt door de provincie geregeld, maar ook de fietspaden en provinciale wegen. Zonneweides zijn een heet hangijzer. Bij Berkhout zijn weilanden waar eigenlijk een industrieterrein was gepland, maar wat gelukkig niet door gaat. De provincie heeft nu plannen om daar een zonneweide te ontwikkelen. De vraag is of we dat willen: we hebben de duurzame energie nodig, maar misschien zijn er wel betere plekken te
bedenken dan op deze agrarische grond.

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Is het tijd dat de provincie de mogelijkheden voor gemeenten om uit te breiden gaat verruimen? Met andere woorden: moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Er is inderdaad een grote vraag naar woningen, vooral voor starters en in de 'middeldure' categorie. Daarom moeten we volgens de ChristenUnie hard aan de slag om woningen te bouwen. Gelukkig hoeven we daar niet voor in het groene buitengebied te bouwen. We hebben zo'n mooie groene provincie doordat we altijd zorgvuldig zijn geweest en sommige gebieden open hebben gehouden. Er zijn nog steeds veel plekken waar we kunnen bouwen zonder dat het ten koste gaat van groen, volgens onderzoek is er nu sowieso al ruimte voor meer dan 165.000 woningen. De ChristenUnie wil vooral bouwen in de buurt van goede OV-verbindingen. In kleinere dorpen met een grote behoefte aan eigen woningen kan gekeken worden of er plekken zijn waar het open landschap en de natuur niet aangetast wordt.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om toeristen te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?

Een aantal toeristen is de afgelopen jaren enorm gestegen en voor de ChristenUnie is de grens bereikt. Veel bezoekers van Amsterdam komen voor korte tripjes die nauwelijks geld in het laatje brengen maar wel voor veel overlast zorgen. De ChristenUnie wil stoppen met alle activiteiten die gericht zijn op het aantrekken van extra toeristen. De inspanningen om de bezoekers van Amsterdam te verleiden ook naar andere plekken in Noord-Holland te gaan zijn wel zinvol: het levert extra werkgelegenheid op en verlicht de druk op Amsterdam.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer?

Te lang heeft de provincie Noord-Holland vooral geïnvesteerd in asfaltprojecten. In het zuidelijk deel van de provincie loopt het verkeer steeds vaster. Bussen en treinen zijn op belangrijke trajecten overvol. De ChristenUnie wil dat de provincie voorrang geeft aan OV en fiets. We moeten durven te investeren in toekomstbestendige oplossingen, zoals het aanleggen van nieuwe light-railverbindingen en het beter bruikbaar maken van het spoor. Voor de autoverkeer moeten we ons vooral richten op het oplossen van knelpunten en het verbeteren van de veiligheid op provinciale wegen.

Natuurbeschermers zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil omhoog kan. Moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

De bodemdaling moet teruggebracht worden en uiteindelijk gestopt. Sommige polders hebben namelijk last van zout kwelwater en in andere gebieden ontstaan funderingsproblemen. Bovendien stoot dalende bodem CO2 uit. Dit betekent dat het waterpeil op veel plekken hoger zal moeten. Er worden momenteel al veel onderzoeken gedaan hoe dit het beste zou kunnen. We zullen met alle partijen, zoals boeren en natuurbeheerders, per gebied plannen moeten maken. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er toekomstperspectief voor boeren is en tegelijk uitzicht op het stoppen van de daling.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?

Het herstellen en verbeteren van de natuur is een belangrijke taak van de provincie. Op sommige plekken betekent dat bijvoorbeeld dat heide of zand terug moet komen op plekken waar nu bomen staan. Voor omwonenden komt dit vaak onverwacht en zij verwijten dat PWN of andere terreinbeheerders. De ChristenUnie vindt dat de provincie een veel belangrijke rol op zich moet nemen in het gesprek met de omwonenden. De plannen moeten langer van tevoren worden aangekondigd en uitgelegd, en omwonenden moeten inspraak hebben in de manier waarop de
natuurdoelen bereikt kunnen worden. De provincie moet dat gesprek niet overlaten aan de terreinbeheerders.

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen (zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond)? 

De luchtkwaliteit is de afgelopen jaren behoorlijk vooruit gegaan, maar voldoet op sommige plekken nog niet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Samen met bedrijven zal de provincie zich daarom in de komende jaren moeten blijven inzetten voor verdere verbetering. Dit is niet alleen een kwestie van strengere vergunningen, maar ook bijvoorbeeld van het verminderen van uitstoot door verkeer. Daarom wil de ChristenUnie ook inzetten op schoner vervoer. Wanneer milieuvergunningen overtreden worden moet de provincie streng optreden: aan afspraken en regels die we met elkaar maken moet je je houden.
 

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

De ChristenUnie wil dat het provinciale beleid zich richt op het halen van de doelstellingen van het Parijs-akkoord. Wij geloven dat het zorgen voor de schepping een belangrijke opdracht is voor ons. Concreet betekent dit dat we stevig aan de slag gaan om energie te besparen en duurzame energie op te wekken zodat onze CO2-uitstoot afneemt. De ChristenUnie wil dat de provincie samen met gemeenten plannen maakt die passen bij de verschillende Noord-Hollandse landschappen, maar bij elkaar wel voldoen aan onze doelstelling. Voor windmolens is nog veel ruimte in het Noordzeekanaalgebied. De provincie moet ook bijdragen aan het versterken van het elektriciteitsnet, zodat alle schuren en daken van bedrijven met zonnepanelen belegd kunnen worden. Voor zonneweides geldt dat landbouw voorrang heeft boven zonne-energie, maar op sommige plekken, zoals oude kasgebieden is zonne-energie wel degelijk mogelijk.