• Lilian Peters

    GroenLinks

Lilian Peters (GroenLinks): 'Meer vliegtuigen laag over de kop van Noord-Holland voor ons geen optie'

HOLLANDS KROON De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen lokale kandidaten aan het woord. Dit keer Lilian Peters van GroenLinks. 

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen? 

De provincie gaat over veel belangrijke zaken. Bijvoorbeeld: Wat doe je met gebieden tussen de woonkernen, wil je een bedrijventerrein of groen? Wil je een weg of een bos? Gaan we voor duurzame energie en de rekening eerlijk verdelen of blijven we achteraan hobbelen in Europa? In deze keuzes maakt GroenLinks in de provincie het verschil! Wij kiezen voor groen boven asfalt, en voor duurzame energie waarbij de rekening eerlijk wordt verdeeld. Een heet hangijzer zal na de verkiezingen de groei Schiphol en Lelystad Airport zijn. Voor onze regio heel relevant omdat de vliegtuigen van en naar Lelystad boven laag over komen vliegen. GroenLinks is daarin heel helder: groei Schiphol en Lelystad Airport is geen optie. Wij willen inzetten op snelle en betaalbare internationale treinen.

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Het woningtekort in Noord-Holland moet worden opgelost, maar het groen rond de steden en dorpen volbouwen is zonde en onnodig. Er zijn veel plekken in bebouwde kom waar de schop in de grond kan voor nieuwe woningen. Projectontwikkelaars willen ons doen geloven dat er geen andere optie is dan bouwen in het groen. GroenLinks vindt dat we werk moeten maken van nieuwbouw – waaronder veel sociale woningbouw in en bij de bebouwde kom. Hierbij moet niet alleen aandacht zijn voor parkeerplaatsen, maar zeker ook voor groen in de straat en waterberging.

[De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie Holland boven Amsterdam opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken (en zo de druk op de hoofdstad te verlichten). De gemeenten betalen mee aan deze kostbare exercitie en campagne, maar het is onduidelijk of het hen iets oplevert. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio? 
Meer toeristen aantrekken is niet nodig, ze beter spreiden wel. Sommige steden zijn nu overbelast, terwijl er regio's zijn die graag meer toeristen ontvangen. Je moet natuurlijk wel zorgen dat die plekken veel beter bereikbaar zijn per openbaar vervoer. GroenLinks zet dus in op goed openbaar vervoer in de hele provincie. Daar profiteert iedereen van. Toerisme en recreatie die past in het landschap en bij de lokale cultuur, heeft onze voorkeur.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?
In Noord-Holland komt het openbaar vervoer er bekaaid vanaf. Verschillende buslijnen zijn verdwenen, zoals Buslijn 158 incl. 17 haltes in Breezand en omgeving, terwijl wel dure nieuwe wegen worden aangelegd. Hier is veel weerstand tegen. Als het aan GroenLinks ligt, dan komt er door de hele provincie een fijnmazig netwerk van snelle buslijnen aangelegd.

[Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer natuurbeheerders worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweide-gebieden kunstmatig laag wordt
gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?]

GroenLinks is het eens met de natuurbeschermers. Als we niets doen, dan blijft de bodemdaling doorgaan, met alle gevolgen van dien voor huizen, wegen, dijken en de CO-2 uitstoot. Kortom: er moet iets veranderen. Voor landbouw is ook in de toekomst plek in
Noord-Holland, maar dan moet het wel anders dan nu. GroenLinks vindt dat de provincie de boeren moet helpen om te schakelen naar een andere vorm van landbouw. Bovendien verarmt de biodiversiteit door een verlaagd waterpeil.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op en inspraak mogelijk bij het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen? 

Dit heeft het provinciebestuur niet goed aangepakt. Als zoveel mensen aangeven dat ze zich overvallen voelen door deze plannen, dan is er iets goed mis. GroenLinks vindt dat je altijd open moet staan voor wat er leeft bij onze inwoners en alternatieven van bewoners serieus moet onderzoeken. Dit gebeurt nu niet voldoende.

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen, zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond?

GroenLinks heeft meerdere malen aan het provinciebestuur gevraagd om strenger op te treden tegen milieudelicten en de gezondheid van onze inwoners op nummer 1 te zetten. De provincie zou Tata Steel kunnen dwingen tot maatregelen. Tot nu heeft die optie nooit op tafel gelegen. Het is inmiddels wel duidelijk dat het effect van boetes, die ook nog eens fiscaal aftrekbaar zijn, nihil is. 

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoeveel horizonvervuiling is acceptabel?

Als het aan GroenLinks ligt, dan sluit de provincie een energieakkoord waarin we afspreken dat Noord-Holland in 2040 klimaatneutraal is en de kosten hiervoor eerlijk worden verdeeld: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Meer zonne- en windenergie is absoluut nodig om de klimaatdoelen te halen, maar dan wel met aandacht voor draagvlak en burgerparticipatie: omwonenden moeten kunnen meeprofiteren van de opbrengsten! Dit provinciebestuur heeft er een rommeltje van gemaakt. Gemeentes die graag meer windmolens willen, zoals Amsterdam, Diemen en Waterland krijgen nu geen toestemming van de provincie omdat ze vinden dat er al genoeg windmolens zijn. Op andere plekken, waar windmolens minder goed in het landschap passen en er veel weerstand was, drukte de provincie juist haar plannen door.