• Hanneke Kaamer van Hoegee staat op nummer 9 voor de VVD.

    VVD

Heldernaar Hanneke Kaamer van Hoegee (VVD): 'Geen windturbine er meer bij!'

NOORD-HOLLAND De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Hanneke Kaamer van Hoegee uit Den Helder.

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen?

De provincie besluit over onder andere infrastructuur, waar woningen mogen worden gebouwd en hoe we omgaan met de klimaatagenda. Door te stemmen op een partij die dicht bij jouw standpunten staat op deze onderwerpen kan je invloed uitoefenen. Waar de VVD tegenover andere partijen staat: 1. de klimaatagenda: deze zullen wij toetsen op realisme, betaalbaarheid en draagvlak. 2. Bouwen: aan de randen van de stad of kern moet dit onder voorwaarden kunnen als er vraag is. Er valt dus wel degelijk iets te kiezen. 

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

De VVD vindt dat de enorme woningbouwopgave waar we voor staan niet kunnen oplossen door alleen maar binnenstedelijk te gaan bouwen binnen de MRA (Metropoolregio Amsterdam red.). Steden en woonkernen zijn immers leefbaar doordat er groen aanwezig is, wat de VVD betreft moet dat zo blijven. Daarom moet het mogelijk zijn om in het groen aan de randen van een stad of woonkern te gaan bouwen, maar alleen als er een aantoonbare behoefte is.

[De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie Holland boven Amsterdam opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?} 

De VVD constateert dat de Metropoolregio Amsterdam en dan in het bijzonder de stad Amsterdam, onder andere tegen de grenzen van haar groei aanloopt. De aantrekkelijkheid van onze provincie biedt kansen om goede spreiding van toeristen over de provincie te stimuleren. Onze provincie kent talrijke bezienswaardigheden en een typisch Hollands landschap waar nationaal en internationaal grote waardering voor is. De provincie moet samen met de gemeenten toeristen stimuleren om uitstapjes te maken naar provinciale bezienswaardigheden vanuit Amsterdam.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

De VVD heeft keuzevrijheid van vervoer hoog in het vaandel staan. Daarom gaat het niet alleen tussen een keuze tussen asfalt of openbaar vervoer, maar steeds meer om welke vervoerswijze het beste past. De VVD is daarom voor het stimuleren van innovatieve oplossingen met bijvoorbeeld zelfrijdend vervoer en deelconcepten.

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer natuurbeheerders worden, of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

Het veenweidegebied is ons zeer dierbaar. Voor de uitdagingen in dit gebied staan wij voor keuzes die ingrijpende maatregelen inhouden. Ons landschap, waar Noord-Holland zo bekend om is, zal hierdoor wijzigen. De VVD vindt het te kort door de bocht wanneer we ons alleen focussen op het verhogen van de waterstand. De VVD is realistisch. Maatwerk is nodig in overleg met boeren en bewoners, zodat wij ons mooie landschap kunnen behouden.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op en inspraak mogelijk bij het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?

Vooropgesteld: de VVD is altijd kritisch bij het vervangen van natuur door natuur. De VVD heeft twijfels bij het kappen van bomen in het duingebied. Echter, de provincie heeft wel laten zien dat zij veel aandacht heeft voor inbreng van haar bewoners en maakt daar ruimte voor onder andere door bezoeken aan het gebied te brengen en in gesprek te gaan. Daarnaast zijn de statenleden van de VVD altijd bereikbaar.

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen, zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond? 

De VVD meent dat de milieuregels voor lucht- en waterkwaliteit gewaarborgd dienen te worden. Bedrijven en mensen die vervuilen moeten geprikkeld worden om energie te besparen of meer duurzame energie te gebruiken. Wanneer bedrijven niet voldoen aan wetgeving is de VVD van mening dat hierop gehandhaafd moet worden.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel horizonvervuiling is acceptabel?

De VVD wil de provincie schoon doorgeven aan onze kinderen. Wij gaan niet onze economie kapotmaken door de energietransitie en al helemaal niet als de belastingbetaler daarvoor opdraait. De VVD wil zoeken naar haalbare en vooral realistische oplossingen. Als het over zonneweides gaat is de VVD van mening dat deze niet ten koste mogen gaan van goede landbouwgrond. Over wind op land zijn we al jaren heel duidelijk: Geen windturbine er meer bij! De VVD is wel groen, maar niet gek!