• Fabian Zoon woont in Koedijk en is lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren.

    PvdD

Fabian Zoon (PvdD): 'De provincie is asfaltverslaafd'

NOORD-HOLLAND De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat inwoners? Wat is de invloed van kiezers? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen op 20 maart lokale kandidaten aan het woord. Dit keer Fabian Zoon (45) uit Koedijk, lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren. 

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen? 

Elk stukje Noord-Holland is in gebruik, soms zelfs vaker door het stapelen van functies. De nieuwe verbinding A8-A9, gaat bijvoorbeeld dwars door natuur, weiland en werelderfgoed. Zo'n nieuwe weg doorsnijdt de schaarse groene ruimte en veroorzaakt vooral overlast bij Broekpolder en Saendelft.

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Veel jongeren kunnen bijvoorbeeld geen woning bemachtigen in hun eigen dorp. Is het tijd dat de provincie de mogelijkheden voor gemeenten om uit te breiden gaat verruimen? Met andere woorden: moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Er is nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over in Nederland, en dat heeft alles te maken met het verdwijnen van natuur. Natuur en groen mogen in geen geval nog verder aangetast worden. De PvdD wil de woningvraag binnenstedelijk oplossen. Dat is waar de meeste mensen  willen wonen, omdat daar de voorzieningen zijn. Tevens is het is ook mogelijk om binnen de bebouwde kom aan de woningvraag te voldoen.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om toeristen te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?

Spreiding is niet meer dan een tijdelijke verplaatsing en vertraging van het probleem. Op verschillende plekken in Noord-Holland ondervinden bewoners nu al grote overlast door veel toeristen, verwacht wordt dat het aantal toeristen met 50% zal groeien in de komende jaren. Delen van de provincie kunnen de stroom toeristen nu al niet aan. We moeten dus vooral niet nog meer (internationale) toeristen proberen aan te trekken.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer?

Meer dan de helft van het provinciale budget gaat op aan mobiliteit, en daarvan gaat het leeuwendeel naar asfalt. De provincie is asfaltverslaafd, en OV en fiets zijn ondergeschoven kindjes. Willen we echt gelijkwaardige alternatieven voor de auto bieden, dan moet er fors meer geïnvesteerd worden. Meer OV en fiets betekent minder drukke autowegen die het leefgebied van mensen en dieren doorkruisen, minder verstorende verlichting en geluid, minder aanrijdingen, en minder luchtvervuiling en CO2-uitstoot. Dat is goed voor mens, dier, natuur en milieu.

Natuurbeschermers zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil omhoog kan. Moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

Landbouw moet zich aanpassen aan de fragiele veengronden. Veendaling veroorzaakt enorme maatschappelijke schade in Nederland. Door het wegzakken van woningen, maar ook door CO2-uitstoot: jaarlijks evenveel als een kolencentrale. De Partij voor de Dieren is blij dat de provincie op een aantal plekken bodemdaling wil stoppen of zelfs kijkt naar herstel. Dat hierdoor het land minder intensief of zelfs anders gebruikt moet worden, biedt ook grote voordelen voor de natuur.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?

De doorgeslagen bomenkap in de provincie moet stoppen. Grootschalige bomenkap is, getuige de grootschalige en veelvuldige protesten, ook niet in lijn is met maatschappelijke wensen. Er moet juist meer ruimte komen voor bossen en er moeten meer bomen aangeplant worden.

Is de provincie streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen (zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond)? 

Het is overduidelijk dat veel strengere controle en handhaving nodig is. Milieuregels moeten strikter worden gehandhaafd. De luchtkwaliteit moet minimaal voldoen aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie, die strenger zijn dan de huidige EU-normen. We moeten de hoeveelheid stikstof, fijnstof en roet in de lucht flink verminderen.  

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

Het huidige tempo van CO2-reductie ligt te laag om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen en de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Door het huidige conservatieve beleid van de provincie blijven tal van mogelijkheden voor zonneweides en windturbines onbenut. Wij willen dat de provincie Noord-Holland zoveel mogelijk ruimte schept voor hernieuwbare energie, zoals rond Schiphol, langs wegen, op industrieterreinen, en op andere plekken waar mensen, dieren en natuur er geen hinder van ondervinden.