• Afran Groenewoud

    D66

Afran Groenewoud (D66): 'In de Noordkop is verzilting van de bodem een zorg'

REGIO De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Afran Groenewoud uit Wieringerwaard, kandidaat voor D66. 

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen?

Veruit het grootste deel van de Noord-Hollanders voelt op de klompen aan dat onze toekomst ligt in duurzame energie: zelfs de meest verstokte dieselrijder gaat 'om' zodra over een aantal jaren een elektrische auto betaalbaarder wordt dan zijn oude beestje. Maar duurzame energie moet wel opgewekt worden. Om aan die grote toekomstige vraag te kunnen voldoen moeten we nu al keuzes maken. Hierbij heeft de provincie een sturende rol. D66 zet vol in op duurzame energie uit zon en wind, liefst op plekken die het landschap en de horizon niet 'vervuilen'.

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Woonbeleid raakt hier in Noord-Holland Noord de jonge én de oudere inwoners. Beide groepen willen graag blijven wonen in hun dorp of stad, maar passende, betaalbare woonruimte blijft achter bij de vraag. D66 wil zoveel mogelijk woningaanbod binnen de huidige woonkernen, dit is immers zo dicht mogelijk bij de bestaande voorzieningen en biedt ook ruimte aan natuur en groen in het buitengebied, onmisbaar voor rust en recreatie. Maar indien echt noodzakelijk dan moet ook bouwen buiten de woonkernen mogelijk worden gemaakt.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?

Marketing is slechts één van de middelen om toeristen ook Noord-Holland buiten Amsterdam te laten ontdekken. Nu al stappen sportievelingen op de fiets en maken bij mij in Wieringerwaard een tussenstop op weg naar de pont naar Texel. Enthousiast vertellen ze over de mooie natuur en landschappen die ze onderweg zijn tegengekomen en al die bordjes die ze wijzen op UNESCO-werelderfgoed in Noord-Holland. Het goed onderhouden van fietsroutes en het in standhouden van erfgoed, dat o zo belangrijke onderdeel van onze identiteit zijn voorbeelden van andere middelen om toeristen te verleiden tot een bezoek aan onze provincie.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

We staan met zijn allen steeds vaker in de file en steeds als we meer asfalt aanleggen groeien de files mee. Files zijn slechts een symptoom: het echte probleem is dat we met zijn allen steeds op dezelfde momenten in de auto stappen, vaak in ons eentje in dat vervoermiddel zitten en dat ook nog eens vaak voor ritjes korter dan 10 kilometer, waarvoor we ook de (elektrische) fiets kunnen pakken. Daarom heeft voor D66 het investeren in openbaar vervoer prioriteit. Die investering heeft als hoogste prioriteit maatwerk: in dunbevolkte gebieden, bijvoorbeeld, is openbaar vervoer op afroep, opgehaald worden voor je deur zelfs, een betere oplossing dan een lege bus die stopt bij een halte op 20 minuten lopen van je huis.

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

D66 wil de bodemdaling in veenweidegebieden stoppen. Er wordt geld ter beschikking gesteld voor drainage en voor andere vormen van teelt. D66 wil dat de financiering van natuurbeheer voor langere termijn is veiliggesteld zodat natuurbeheerders, agrariërs en particulieren weten welke investeringen zij kunnen doen. D66 neemt het punt van de natuurbeschermers serieus. Sterker nog: in de Noordkop is ook verzilting van de bodem een onderwerp van zorg.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op (en communicatie over cq inspraakmogelijkheden bij) het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?

Inspraakmogelijkheden moeten altijd helder en toegankelijk zijn. Tegelijkertijd houdt in deze discussie 'biodiversiteit' meer in dan 'behoud van bomen', zeker wanneer deze allemaal op hetzelfde moment aangeplant zijn. De bomen in het duingebied zijn op dit moment een lust voor het oog maar is dat ook over zeg 10 jaar nog het geval, wanneer ze allemaal tegelijk afsterven? Als kandidaat Statenlid uit het Noorden van de provincie ben ik (nog) niet betrokken geweest bij de bomenkap door PWN.

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen? Zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond?

Alle bedrijven moeten zich aan dezelfde (Europese) regels houden. Deze regels zijn al de strengste in de wereld. Wij willen de bedrijven wel ondersteunen in de transitie naar schonere productie met behoud van werkgelegenheid. Daarnaast zullen wij vanuit de D66 fractie in de provincie streng toezien op naleving van de huidige normen. Overigens is het grootste deel van de bedrijven constructief en toekomstgericht op het gebied van milieu.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel 'horizonvervuiling' is acceptabel?

Als we ergens in Noord-Holland kansen hebben voor de opwekking van duurzame energie dan is het wel in de Kop van de provincie: hier waar ik woon hebben we veel water, zonne-uren en wind. We hebben de ruimte voor zonneweides maar ook de zee is dichtbij. Windturbines op zee, buiten het zicht van de inwoners, houden ons uitzicht in stand en verdienen de voorkeur. Natuur- en recreatiegebieden komen wat D66 betreft niet in aanmerking voor de opwekking van windenergie.