• Adnan Tekin

    PvdA

Adnan Tekin (PvdA): 'Wat hebben onze inwoners nodig om de auto te laten staan, dáár moet het over gaan'

NOORD-HOLLAND De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Adnan Tekin van de Partij van de Arbeid (PvdA).  

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen? 

Dat is heel veel: Openbaar vervoer, natuur, woningbouwlocaties, De aanpak van de klimaatverandering, duurzame energie, het milieu. provinciale wegen, leefbaarheid in de dorpen. de provincie heeft heel veel taken die het leven van onze inwoners direct raken. Er zijn heel veel keuzes te maken. Keuzes waarin je ook sterk het onderscheid tussen politieke partijen ziet. In onze keuzes zie je onze absolute keuze voor de mensen zelf. Een duidelijk voorbeeld: neem het openbaar vervoer. De PvdA zet vol in op goed openbaar vervoer in de regio als echt alternatief voor de auto. Waar sommige partijen liever de hele provincie asfalteren voor de auto, willen wij betrouwbaar OV. OV dat echt aansluit bij de wensen en de behoefte van de mensen. Dat bijdraagt aan een gezonder milieu. Dat kost geld. Veel meer geld dan er nu beschikbaar voor wordt gesteld. Dat is een politieke keuze die PS moet maken. De PvdA kiest absoluut voor goed OV. Zeker nu.

De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. Moet de provincie bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

In onze provincie zijn nog voldoende plekken om te bouwen binnen het stedelijk gebied. Ontwikkelaars willen liever goedkoop en makkelijk in een weiland bouwen dan in de stad. De PvdA wil dat wij eerst de binnenstedelijke ruimte maximaal gebruiken. Dat is misschien duurder om te bouwen, maar levert enorme winst op voor de bewoners als het gaat om verduurzaming, bereikbaarheid en voorzieningen. In het noordelijke deel van de provincie zijn er vooral veel mooie kleine dorpen. Daar kun je niet echt spreken van 'binnenstedelijk'. Daarom bieden wij daar de ruimte om aan de randen van de kernen kleinschalig bij te bouwen. Betaalbaar en echt voor de lokale behoefte, dus jongeren, starters en ouderen uit de regio. Het grootste probleem zit hem vooral ook in een tekort aan vakmensen in de bouw. Nu en in de komende jaren moeten we daarom veel meer bouwvakkers opleiden.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie Holland boven Amsterdam opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio?

De samenwerking Holland-boven-Amsterdam werkt. Dat zien we aan de stijgende bezoekerscijfers. Toch is er veel wat beter kan. Bijvoorbeeld goed OV om toeristen naar het noordelijk deel te brengen. Met de Amsterdam & Regio ticket kun je als toerist niet verder komen dan Volendam en de Zaanse Schans. De PvdA vindt dat de parels van het Noorden, zoals Alkmaar, Schagen, West Friesland, de Afsluitdijk en Den Helder ook daarmee bereikbaar moeten zijn. Dit benadrukt al weer de noodzaak van goed openbaar vervoer. Het zal Amsterdam ontlasten van de al te grote druk. Het vraagt wel ook zorgvuldigheid om het daarbuiten ook niet te druk te laten worden. Hoezeer de toeristen ons ook lief zijn, het moet voor onze eigen bewoners wel acceptabel blijven.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

Schoon, duurzaam openbaar vervoer, dat aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners. Daar staat de PvdA voor. En voor betere doorgaande fietsroutes. Meer auto-asfalt lost niets op. Het vergroot het autogebruik en daarmee de files en de uitstoot die slecht is voor het milieu. De PvdA wil OV dat uitgaat van de vraag van de inwoners. Het moet niet gaan over hoeveel lege bussen je kunt laten rijden voor te weinig budget. Het moet gaan over wat onze inwoners nodig hebben om de auto te laten staan. Betrouwbaar en snel met trein, bus, OV-taxi, flex-ov en deel-fiets van huis naar hun bestemming te gaan, en weer veilig terug te komen. OV vergroot de bereikbaarheid, asfalt de files.

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer 'natuurbeheerders' worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren? 

De bodemdaling in veenweidegebieden door het droogmalen, heeft veel nadelen voor onze leefomgeving. De uitstoot van CO2, het binnendringen van zout water, de schade aan huizen en funderingen. Om al die redenen moeten we de bodemdaling stoppen. Waar het land heel diep ligt, kan dat alleen echt door het grondwaterpeil te verhogen en het land kletsnat te maken. Aanpak van de bodemdaling is niet alleen een bedreiging voor de boeren, het biedt ook kansen! Mits zij bereid zijn mee te veranderen, de natuur zelf te dienen en positief te gebruiken. Natuurinclusief werken wordt dat genoemd. Soms door nieuwe 'natte' gewassen te gaan verbouwen zoals veenmos en lisdodden. Een ding is zeker: de PvdA laat de boeren in de veengebieden niet in de steek. Het zijn onze boeren! Samen werken we aan een toekomst zonder uitstoot en bodemdaling maar met alle respect voor een waardige en goede toekomst voor onze boeren. Dat laatste is voor ons een absolute voorwaarde.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op en inspraak mogelijk bij het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen?

Ingrijpende projecten die de leefomgeving van mensen raken, stuiten vaak op weerstand. Goede, zorgvuldige communicatie en het vroegtijdig betrekken van de mensen is ontzettend belangrijk. Alleen op die manier ontstaat begrip en draagvlak. Het kappen van bomen – als het echt nodig is - wordt niet lichtzinnig gedaan. Het gaat hier om het herstel van een deel van ons unieke maar ook kwetsbare duingebied. Herstel van het zanderige 'grijze duin' is belangrijk voor het herstel van de biodiversiteit met soorten die horen bij dit duinlandschap. Het is nooit fijn om een bos gezonde bomen te kappen. Soms is het toch nodig voor het behoud en herstel van ons unieke grijze duinlandschap.

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen, zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond? 
De Provincie handhaaft maximaal binnen de mogelijkheden die zij heeft. Wat de PvdA betreft gaan wij daarbij uit van de normen voor schone lucht van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Die zijn vaak strenger dan de Europese normen, omdat zij gezondheid centraal stellen in plaats van politieke compromissen. De PvdA vindt het belangrijk dat de inwoners die in de vervuiling leven, de vruchten plukken van de boetes. Daarom stellen wij bijvoorbeeld voor om een leefbaarheidsfonds voor de omwonenden van Tata steel in Wijk aan Zee op te richten. Dat fonds vullen wij met de opbrengsten van de dwangsommen die Tata moet betalen voor de vervuiling. De bewoners het geld van de boete, de vervuiler betaalt.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel horizonvervuiling is acceptabel?

Wij creëren mogelijkheden voor wind op land in industrie gebieden. Wij bieden ruimte aan kleinschalige particuliere initiatieven met veel draagvlak. En 'sociale molens' waar de omwonenden ook de voordelen van proeven. Wind op zee krijgt alle ruimte. De PvdA wil wel dat zorgvuldig wordt omgegaan met waar die stroom aan land komt en of de bewoners daar niet teveel overlast van hebben. Zonneweides doen afbreuk aan het schaarse groen, dus zonnepanelen leggen wij liever op daken. We moeten wel van het gas af, en snel, maar op een manier die betaalbaar is voor de inwoners. (Schalie)gas laten we in de grond zitten. Wij zetten ook in op innovatie en onderzoek naar nieuwe duurzame technieken, zoals
energiewinning uit zeewier.